ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ
Έλεγχος τάσης ελατηρίων βραχίονα στήριξης                              
Μέτρηση πίεσης αερότορ
Ρύθμιση / έλεγχος ψύξης μικρομότορ
Έλεγχος ρυθμιστών νερού και αέρα
Καθαρισμός και έλεγχος spray κοπτικών
Έλεγχος χειρολαβών f.o ή led
Έλεγχος εντολών χειριστηρίου

ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟΥ
Καθαρισμός αποχέτευσης πτυελοδοχείου
Καθαρισμός ανλτίας χ/α - σωλήνων - άκρων - μπουκάλας - ακίδων - φίλτρων
Καθαρισμός διαχωριστή αμαγάλματος
Ρύθμιση νερού ποτηράκι / πτυελοδοχείου
Έλεγχος αυτόνομου συστήματος νερού
Εξαέρωση μηχανήματος

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ - ΒΟΧ
Έλεγχος πιέσεων νερού - αέρα
Καθαρισμός φίλτρου νερού

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ
Έλεγχος κινήσεων - ορίων έδρας
Έλεγχος αυτόματων θέσεων - Αλλαγή πυκνωτή
Έλεγχος διακοπτών ασφαλείας

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ
Καθαρισμός κάτοπτρου - προστατευτικού γυαλιού
Έλεγχος και καθαρισμός ανεμιστήρα

ΜΟΤΕΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Καθαρισμός φίλτρου
Αντικατάσταση πυκνωτών
Έλεγχος για διαρροές λυμάτων

ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ
Εξαέρωση κομπρεσσέρ - Αλλαγή πυκνωτή
Έλεγχος λειτουργίας πιεσοστάτη 6 - 8 bar
Έλεγχος ρυθμιστή πίεσης εισόδου στα 6 bar

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ
Έλεγχος τάσης και σταθερότητας οριζόντιου και κάθετου βραχίονα 

ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΣ
Καθαρισμός και ρύθμιση πόρτας
Καθαρισμός κάδου
Δοκιμαστικός κλιβανισμός
Έλεγχος φίλτρου νερού