ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ

Έλεγχος τάσης ελατηρίων βραχίονα στήριξης                              

Μέτρηση πίεσης αερότορ

Ρύθμιση / έλεγχος ψύξης μικρομότορ

Έλεγχος ρυθμιστών νερού και αέρα

Καθαρισμός και έλεγχος spray κοπτικών

Έλεγχος χειρολαβών f.o ή led

Έλεγχος εντολών χειριστηρίου

ΜΟΝΑΔΑ ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟΥ

Καθαρισμός αποχέτευσης πτυελοδοχείου

Καθαρισμός ανλτίας χ/α - σωλήνων - άκρων - μπουκάλας - ακίδων - φίλτρων

Καθαρισμός διαχωριστή αμαγάλματος

Ρύθμιση νερού ποτηράκι / πτυελοδοχείου

Έλεγχος αυτόνομου συστήματος νερού

Εξαέρωση μηχανήματος

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ - ΒΟΧ

Έλεγχος πιέσεων νερού - αέρα

Καθαρισμός φίλτρου νερού

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ

Έλεγχος κινήσεων - ορίων έδρας

Έλεγχος αυτόματων θέσεων - Αλλαγή πυκνωτή

Έλεγχος διακοπτών ασφαλείας

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ

Καθαρισμός κάτοπτρου - προστατευτικού γυαλιού

Έλεγχος και καθαρισμός ανεμιστήρα

ΜΟΤΕΡ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Καθαρισμός φίλτρου

Αντικατάσταση πυκνωτών

Έλεγχος για διαρροές λυμάτων

ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ

Εξαέρωση κομπρεσσέρ - Αλλαγή πυκνωτή

Έλεγχος λειτουργίας πιεσοστάτη 6 - 8 bar

Έλεγχος ρυθμιστή πίεσης εισόδου στα 6 bar

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Έλεγχος τάσης και σταθερότητας οριζόντιου και κάθετου βραχίονα 

ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΣ

Καθαρισμός και ρύθμιση πόρτας

Καθαρισμός κάδου

Δοκιμαστικός κλιβανισμός

Έλεγχος φίλτρου νερού